80 χρόνια πριν… 27-8-1940

80 χρόνια πριν… 27-8-1940

80 χρόνια πριν... 27-8-1940 1

ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η προπαγάνδα κατηγορεί διά τούτο [την έλλειψη τροφίμων στο Παρίσι] τον αγγλικόν αποκλεισμόν, εις την πραγματικότητα όμως η ανεπάρκεια αύτη οφείλεται κυρίως εις την γενομένην υπό της Γερμανίας επίταξιν των γαλλικών αποθεμάτων τροφίμων διά την συντήρησιν μεγάλου αριθμού γερμανικών στρατευμάτων, τα οποία, ειρήσθω εν παρόδω, τρέφονται καλώς, και διά την συντήρησιν πολυαρίθμων γυναικοπαίδων ελθόντων εκ Γερμανίας εις Παρισίους και αλλαχού της Γαλλίας διά ν’ αποφύγουν τους κινδύνους των αγγλικών αεροπορικών επιδρομών κατά της Ρηνανίας και του Ρουρ.

Α.Σ.Ο.: Ως διεμορφώθη η κατάστασις λόγω των πολεμικών γεγονότων η θέσις των εξαγομένων προϊόντων μας κατέστη δυσχερής, προς προστασίαν δε αυτών η Κυβέρνησις έλαβε την δέουσαν πρόνοιαν διά του νεαρού αναγκαστικού νόμου «Περί εκτάκτων μέτρων ρυθμίσεως εμπορίου ελληνικών προϊόντων». […] Κατόπιν των ανωτέρω, εθεωρήσαμεν σκόπιμον να ανατεθή η αποκλειστική συγκέντρωσις της εξαγοράς ολοκλήρου της παραχθησομένης εφέτος ποσότητος κορινθιακής σταφίδος εις τον Α.Σ.Ο. όχι μόνον λόγω αρμοδιότητος, αλλά και διότι εκ της κατά τα τελευταία έτη δράσεώς του έχει αποδειχθή ότι δυνάμεθα να τω εμπιστευθώμεν μίαν τόσον δυσχερή και λεπτήν εργασίαν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *