Πειραιώς: Ζημία 232 εκατ. ευρώ, με εμπροσθοβαρή αποτύπωση των επιπτώσεων της πανδημίας

Με καθαρά έσοδα από τόκους 360 εκατ. ευρώ, καθαρά έσοδα από προμήθειες 71 εκατ. ευρώ (+3% σε ετήσια βάση) και εκταμιεύσεις νέων δανείων στα 2,2 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα – 1,5 δισ. ευρώ από τις αρχές Μαρτίου και εισροές καταθέσεων ιδιωτικού τομέα αυξημένες κατά 1,6 δισ. ευρώ από τις αρχές Μαρτίου – έκλεισε το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης για τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

Τα λειτουργικά έξοδα εμφανίζονται μειωμένα κατά 7% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση, στα 215 εκατ. ευρώ, το επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα προ φόρων, εξαιρουμένης της επίπτωσης του Covid-19 ανήλθε σε 30 εκατ. ευρώ από 23 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2019 ενώ η επίπτωση στα αποτελέσματα από την κρίση διαμορφώθηκε σε 370 εκατ. ευρώ (απομειώσεις και ζημίες εμπορικών συναλλαγών). Η επικαιροποίηση της πληροφόρησης μελλοντικών εκτιμήσεων στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αναθεωρημένες μακροοικονομικές προοπτικές, οδήγησε σε επιπρόσθετες απομειώσεις ύψους 324 εκατ. ευρώ και η επίδραση αντανακλάται πλήρως στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2020.

Ως αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2020 εμφάνισαν ζημία μετά από φόρους 232 εκατ. ευρώ, με την εμπροσθοβαρή αποτύπωση να επιτρέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2020 στα επόμενα τρίμηνα.  

Αναφορικά με την κεφαλαιακή θέση, τη ρευστότητα και τα NPEs σημειώνεται ότι ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 15,2%, ο δείκτης CET-1 στο 13,2%, pro-forma για τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και το κεφαλαιακό απόθεμα διαμορφώθηκε 3,4 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τις κεφαλαικές απαιτήσεις.

Η τράπεζα ανακοίνωσε γρήγορη αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης της ΕΚΤ, με χρήση LTRO ύψους 4 δισ. ευρώ, δείκτη κάλυψης ρευστότητας 131%, δείκτη δανείων προς καταθέσεις 81% και περιορισμένες εισροές ΜΕΑ στο α’ τρίμηνο 2020.

Σημειώνει επίσης τη ληφθείσα προσφορά για την πώληση 0,6 δις. ευρώ χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων Iris, την υπογραφή για την πώληση 0,1 δις. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων 1ου tranche Trinity, την ολοκλήρωση πώλησης στη Forthnet δανειακού χαρτοφυλακίου στην BC Partners-owned United Group αλλά και την εντατική προετοιμασία για τις τιτλοποιήσεις ΜΕΑ Phoenix και Vega συνολικού ύψους 7 δις. ευρώ.

Ο CEO, Χρήστος Μεγάλου

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλο του ομίλου, τους τελευταίους τρεις μήνες, η τράπεζα έδωσε προτεραιότητα στη διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας των ανθρώπων και των πελατών της αναβαθμίζοντας συνεχώς τις ψηφιακές της υπηρεσίες. Τόνισε ότι οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφθασαν τα 2,2 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων μηνών του έτους, υπερβαίνοντας τον προσδοκώμενο ετησιοποιημένο ρυθμό (4,9 δισ. ευρώ νέα παραγωγή δανείων για το έτος 2020). Μάλιστα το ποσοστό συμμετοχής ύψους 37% που προσέλκυσε η Τράπεζα επί των συνολικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόσφατο πρόγραμμα για νέο κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα («ΤΕΠΙΧ ΙΙ») αποτελεί απόδειξη της εμπορικής ισχύος της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου.

Πρόσθεσε ότι: «… Τα έσοδα προ προβλέψεων σε συγκρίσιμη βάση ανήλθαν σε 243 εκατ. ευρώ, 14% υψηλότερα συγκρινόμενα με το α’ τρίμηνο του 2019. Το αποτέλεσμα  αυτό προήλθε από τη σταθερά επαναλαμβανόμενη παραγωγή εσόδων (+3% σε ετήσια βάση εξαιρουμένων των επιπτώσεων του Covid-19), ενώ η εστίαση στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να αποδίδει καρπούς (-7% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση). Παράλληλα, η επικαιροποίηση της πληροφόρησης μελλοντικών εκτιμήσεων, στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, για την ενσωμάτωση δυσμενέστερων από το αναμενόμενο μακροοικονομικών προοπτικών, οδήγησε σε απομειώσεις ύψους 0,3 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020 για την Τράπεζα Πειραιώς. Η επίπτωση έχει αποτυπωθεί πλήρως στα οικονομικά στοιχεία του 1ου τριμήνου, με την επιφύλαξη του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας των εκτιμήσεων και των διαθέσιμων πληροφοριών έως τον Μάρτιο 2020».

Ρευστότητα και ποιότητα ενεργητικού

Η προσπάθειά της τράπεζας επικεντρώνεται πλέον στην εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2020, με βάση τον αρχικό σχεδιασμό. Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω στο 81% στο τέλος Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με 88% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ενισχύθηκε περαιτέρω στο 131% έναντι 67% τον Μάρτιο 2019, γεγονός που σηματοδοτεί ότι η τράπεζα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο της, που είναι η χρηματοδότηση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Οι τάσεις της ποιότητας ενεργητικού ήταν υποστηρικτικές το α’ τρίμηνο 2020, παρά τις δυσκολίες της αγοράς. Είναι ακόμη πολύ νωρίς, σύμφωνα με τη διοίκηση, να φανεί αν οι ροές θα επιδεινωθούν μετά την άρση των προγραμμάτων αναστολής καταβολής χρέους, ωστόσο λαμβάνονται μέτρα.

Οι τιτλοποιήσεις

Ο κ. Μεγάλου πρόσθεσε «…προχωράμε με ταχείς ρυθμούς την προπαρασκευαστική φάση των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ ύψους 7 δισ. ευρώ οι οποίες –σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο- προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν εντός του 4ου τριμήνου 2020. Η προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή μας θέση συνεχίσθηκε το 1ο 3μηνο 2020 με την επιτυχή έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Στα τέλη Μαρτίου 2020 σε pro-forma βάση, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ήταν στο 15,2%, με τον δείκτη CET1 στο 13,2%. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ελληνική κοινωνία θα αντιμετωπίσει επιτυχώς τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και το έτος 2021 θα σηματοδοτήσει την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδίου της, εντείνοντας τις προσπάθειές της, στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου εταιρικού μετασχηματισμού που βρίσκεται τώρα στο στάδιο του σχεδιασμού. Το συγκεκριμένο σχέδιο ανοίγει τον δρόμο για μία κερδοφόρα Τράπεζα μετά από πλήρη εξυγίανση, που θα απολαμβάνει όλα τα στρατηγικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ισχυρή πελατειακή βάση μας στην Ελλάδα».          

naftemporiki.gr

Κυριακή Κανονίδου

Είμαι η Κυριακή Κανονίδου, δημοσιογράφος και συντάκτρια στο ενημερωτικό site news1.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *