Γιατί αντιδρούν οι πανεπιστημιακές σχολές Επικοινωνίας στην πρόταση της ΕΣΗΕΑ


Κοινό ψήφισμα με το οποίο ασκούν κριτική στην ΕΣΗΕΑ για απόπειρα υποβάθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Επικοινωνίας εξέδωσαν και τα πέντε πανεπιστημιακά τμήματα Επικοινωνίας της χώρας, καταλογίζοντάς της απόπειρα εξίσωσης των πτυχιούχων Επικοινωνίας σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με υποψήφιους που δεν διαθέτουν πτυχίο ή με όσους διαθέτουν πτυχίο σε εντελώς άσχετο αντικείμενο.

Αφορμή για το κοινό ψήφισμα των πέντε πανεπιστημιακών τμημάτων απετέλεσε το αίτημα που απέστειλε η ΕΣΗΕΑ στο υπουργείο Εσωτερικών για αλλαγή των επαγγελματικών δικαιωμάτων στον Κλάδο Β8: «ΠΕ Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων». Με την κοινή παρέμβασή τους οι Συνελεύσεις των πέντε πανεπιστημιακών σχολών (ΕΚΠ καταλογίζουν στην ΕΣΗΕΑ ότι «ζητά ουσιαστικά να μην λαμβάνονται υπ’ όψη τα Πανεπιστημιακά Τμήματα που θεραπεύουν το επιστημονικό αντικείμενο της Επικοινωνίας και των συναφών με αυτή επιστημονικών πεδίων, και να δύνανται άτομα χωρίς πτυχίο ή με πτυχίο μη σχετικό με το εν λόγω επιστημονικό αντικείμενο να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής για θέσεις στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, που άπτονται του Κλάδου Β8: «ΠΕ Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων».

«Με τον τρόπο αυτό η ΕΣΗΕΑ, όχι μόνο ζητά να επιτελεστεί μια αδικία σε βάρος των χιλιάδων επιστημόνων του εν λόγω Κλάδου και αποφοίτων των ως άνω Πανεπιστημιακών Τμημάτων, αλλά ουσιαστικά “βαφτίζει” επιστήμονα της επικοινωνίας, κάθε εμπειροτέχνη δημοσιογράφο χωρίς πτυχίο ή με κάποιο άλλο μη σχετικό πτυχίο» επισημαίνουν τα τμήματα. Προσθέτουν δε ότι η ΕΣΗΕΑ «με αυτή τη λογική ουσιαστικά θεωρεί “περιττά” τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Επικοινωνίας της χώρας, τα οποία η ίδια η Πολιτεία έχει εγκαθιδρύσει ήδη από τη δεκαετία του 1990, ορθά αφουγκραζόμενη την ολοένα και εντονότερη διείσδυση της Επικοινωνίας και των επιμέρους πτυχών της στις σύγχρονες κοινωνίες».

Περαιτέρω οι συνελεύσεις των πέντε πανεπιστημιακών τμημάτων επισημαίνουν ότι μέσω της επιστολής της, η ΕΣΗΕΑ «φαίνεται να συγχέει το επιστημονικό πεδίο της Επικοινωνίας, και τα διαφορετικά υποπεδία που εντάσσονται σε αυτό όπως οι δημόσιες σχέσεις, η δημοσιογραφία, η πολιτική επικοινωνία, η διαπροσωπική επικοινωνία κ.ά., με τη δημοσιογραφία». «Με βάση την επιστημονική ανάπτυξη και θεωρητική και ερευνητική τεκμηρίωση των ανωτέρω πεδίων, προκύπτει ότι η δημοσιογραφία αποτελεί υποπεδίο της Επικοινωνίας και όχι το αντίθετο. Η δημιουργία αυτού του θεμελιώδους γνωσιακού υπόβαθρου αποτελεί βασικό σκοπό των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Επικοινωνίας τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού» αναφέρουν και υπογραμμίζουν ότι «με άλλα λόγια, μία/ένας δημοσιογράφος χωρίς επιστημονική κατάρτιση στο πεδίο της Επικοινωνίας δεν διαθέτει την απαραίτητη γνωσιακή/επιστημολογική βάση για να φέρει εις πέρας καθήκοντα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων». «Την ίδια στιγμή, μία/ένας απόφοιτη/ος των Τμημάτων Επικοινωνίας διαθέτει όλα τα γνωσιακά/επιστημονικά εφόδια προκειμένου να αντεπεξέλθει σε καθήκοντα που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Επικοινωνίας, της δημοσιογραφίας συμπεριλαμβανομένης» προσθέτουν.

Επιπλέον χαρακτηρίζουν την επιστολή της ΕΣΗΕΑ προβληματική σημειώνοντας ότι «πουθενά στον κόσμο το να είναι κάποια/ος επαγγελματίας, μέλος μιας συνδικαλιστικής ένωσης, όπως η ΕΣΗΕΑ, δεν του προσδίδει “αυτόματα” προσόντα επιστημονικού επιπέδου». «Αντίστοιχα, ούτε η μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία δύναται από μόνη της να προσδώσει κατάρτιση επιστημονικού επιπέδου σε οποιαδήποτε/οποιονδήποτε επαγγελματία» συμπληρώνουν.

«Με άλλα λόγια η ΕΣΗΕΑ θεωρεί ότι μπορεί να υποκαταστήσει τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Επικοινωνίας, και κατά μία έννοια τον ίδιο το θεσμό του Πανεπιστημίου, ο οποίος είναι ο κατ’ εξοχήν θεσμός παροχής επιστημονικής κατάρτισης στις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς με το ίδιο σκεπτικό, μπορεί στο μέλλον και άλλες συνδικαλιστικές/επαγγελματικές ενώσεις να ζητήσουν ανάλογες εξαιρέσεις για τα μέλη τους, προκειμένου τα τελευταία να ενταχθούν σε Πανεπιστημιακούς Κλάδους χωρίς πτυχίο ή με μη σχετικό πτυχίο» αναφέρει ακόμη το κοινό ψήφισμα. Ακόμη σημειώνεται ότι «σε επίπεδο καθηκόντων, οι θέσεις στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τις οποίες η ΕΣΗΕΑ επικαλείται, είναι θέσεις γραφείων τύπου και δημοσίων σχέσεων, θέσεις δηλαδή που άπτονται του επιστημονικού αντικειμένου της Επικοινωνίας, το οποίο και θεραπεύουν τα ανωτέρω Τμήματα. Οι εν λόγω θέσεις, δεν είναι θέσεις που αφορούν δημοσιογράφους, διότι αυτοί που θα απασχοληθούν σε αυτές δεν θα επιτελέσουν δημοσιογραφικά καθήκοντα (π.χ. δημοσιογραφική έρευνα), καθώς η πλειονότητα των φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν αποτελούν Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (με την εξαίρεση των ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ, καθώς και των ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ)». «Συνακόλουθα, η αξιολόγηση των όποιων υποψηφίων για τις μη δημοσιογραφικές αυτές θέσεις, δεν μπορεί να γίνεται επί τη βάσει της συσσωρευμένης δημοσιογραφικής τους εμπειρίας, καθώς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η δημοσιογραφία δεν ταυτίζεται με την Επικοινωνία, αλλά αποτελεί υποκατηγορία αυτής» προσθέτει το κοινό ψήφισμα.

«Εν κατακλείδι, ως Πανεπιστημιακά Τμήματα Επικοινωνίας δεν μπορούμε παρά να στηρίξουμε εμφατικά την απαρέγκλιτη εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου για όλες τις περιπτώσεις θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, που άπτονται του γνωστικού μας αντικειμένου» καταλήγει το ψήφισμα συμπληρώνοντας: «θεωρούμε αυτονόητο ότι ο Κλάδος Β8 «ΠΕ Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων», ο οποίος είναι πλέον θεσμοθετημένος, δεν θα παραμείνει ένας τυπικός τίτλος, αλλά θα έχει ουσιαστική και αποκλειστική ισχύ, σύμφωνη με το πνεύμα του Προσοντολογίου-Κλαδολογίου, όπως αυτό έχει θεσμοθετηθεί με το ΠΔ 85/2022, καθώς η ασφάλεια δικαίου, αποτελεί ελάχιστο εχέγγυο αξιοκρατίας και προόδου σε κάθε επαγγελματικό, επιστημονικό και κοινωνικό τομέα».

Το ψήφισμα συνυπογράφουν οι πρόεδροι των Τμημάτων:

  • Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού- Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
  • Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
  • Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας- Ιόνιο ΠανεπιστήμιοSource link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *