80 χρoνια πριν… 13-5-1940

80 χρoνια πριν… 13-5-1940

80 χρoνια πριν... 13-5-1940 1

ΠΑΡΙΣΙ: […] ο νομάρχης Σηκουάνα ανεκοίνωσεν ότι από της εκρήξεως του πολέμου εν εκατομμύριον Παρισινών εγκατέλειψε την γαλλικήν πρωτεύουσαν και εγκατεστάθη εις διαφόρους επαρχίας. Μέχρι της 15ης Ιανουαρίου είχον σταλή εις τας παιδικάς εξοχάς 17.000 παιδία. Εν συνόλω ο αριθμός των εφήβων και των παιδίων που ανεχώρησαν εκ της γαλλικής πρωτευούσης ανέρχεται εις 520.000.

ΤΕΛΙΚΗ ΛΥΣΗ: Ολοι οι στρατιωτικοί κριτικοί συμφωνούν ότι εις το νέον τούτο θέατρον του πολέμου [Βέλγιο, Ολλανδία] θα δοθή αποφασιστικός αγών ο οποίος καθ’ όλας τας ενδείξεις θα δώση και την τελικήν λύσιν εις την αρξαμένην τιτανομαχίαν.

ΣΕΜΝΗ ΤΕΛΕΤΗ: Προ ημερών εις το φυσικοθεραπευτικόν κέντρον της Εταιρίας Προστασίας Αναπήρων Παιδιών εγένετο μία σεμνή τελετή επ’ ευκαιρία της συγκεντρώσεως εκεί των υπηρεσιών της. Η τελετή αυτή μάς παρέχει την ευκαιρίαν όπως εξάρωμεν το έργον της Εταιρίας ο σκοπός του οποίου γίνεται ευχερώς αντιληπτός εκ του ονόματός της. Αρκεί να σημειωθή ότι η Εταιρία διατηρεί διαγνωστικήν κλινικήν, θεραπευτικόν ιατρείον και ειδικόν σχολείον διά την μόρφωσιν των αναπήρων παιδιών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *